ข้อบกพร่องของห้องชุด

จุดอ่อนคอนโดงามวงศ์วานให้เช่า
ห้องชุด

1. ห้องชุดมีค่าเสื่อมเข้ามาเกี่ยวมากกว่าอสังหาแบบอื่น

2. ราคาจะสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาด้วย

3. การตกแต่งเพิ่มราคา ทำได้อย่างจำกัด

4. สภาพคล่องต่ำกว่า ลงทุนแบบอื่นๆ

5. ใช้เวลารอในการสร้างนาน

6. มีค่าใช้จ่ายในช่วงถือครอง (Carrying Cost)

7. มีค่าใช้จ่ายในการเอาใจใส่

For more article, please visit ข้อบกพร่องของห้องชุด.